SIC Testcommunication

Технический регламент безопасности низковольтного электрического оборудования (на украинском языке)

16-01-2010

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. N 1149

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки низьковольтного електричного обладнання


Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до безпечності
низьковольтного електричного обладнання з метою забезпечення
захисту життя та здоров'я людей, тварин, майна і довкілля, а також
до процедури оцінки відповідності низьковольтного електричного
обладнання таким вимогам та встановлює порядок їх застосування.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Ради
ЄС 2006/95/ЄС від 12 грудня 2006 р. про гармонізацію законодавства
держав - членів ЄС стосовно електричного обладнання, призначеного
для застосування у певних межах напруги.

2. У цьому Технічному регламенті під терміном "низьковольтне
електричне обладнання" розуміються будь-які пристрої, що
виробляють, перетворюють, використовують, розподіляють або
передають електричний струм (електричні машини, електроприлади,
перетворювачі, кабельна продукція, апаратура побутова
радіоелектронна, офісна техніка тощо), призначені для експлуатації
за напруги від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В
постійного струму.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" ( 3164-15 ), "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ) та "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).

3. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове
для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено
функції з технічного регулювання та нагляду за безпечністю
низьковольтного електричного обладнання (далі - органи нагляду);

виробників низьковольтного електричного обладнання (далі -
електрообладнання) або їх уповноважених представників, які є
резидентами України, чи осіб (резидентів України), які займаються
введенням електрообладнання в обіг;

призначених в установленому порядку органів з оцінки
відповідності електрообладнання (далі - призначені органи), які
готують звіт та висновок згідно з пунктами 7 і 13 цього Технічного
регламенту.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на таке
електрообладнання та явища:

електрообладнання, призначене для експлуатації у
вибухонебезпечному середовищі;

електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення;

електричні частини до вантажних та пасажирських ліфтів;

електричні лічильники;

контролери електричних огорож;

радіо- та електричні завади;

спеціалізоване електрообладнання, призначене для суден,
літаків та залізниць;

штепсельні вилки та розетки для побутового використання.

5. Введення електрообладнання в обіг на території України
дозволяється за умови, що його розроблено та виготовлено
відповідно до встановлених вимог безпеки, у разі дотримання яких
таке електрообладнання не створюватиме небезпеки для життя та
здоров'я людей, тварин, майна і довкілля.

6. Електрообладнання, яке відповідає вимогам стандартів з
офіційно опублікованого Держспоживстандартом переліку національних
стандартів до цього Технічного регламенту, вважається таким, що
відповідає вимогам пункту 5 цього Технічного регламенту.

7. Забороняється введення в обіг електрообладнання без
декларації про відповідність та національного знака відповідності,
нанесеного згідно з правилами, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п )
"Про затвердження опису та правил застосування національного знака
відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49,
ст. 2188).

У разі виникнення сумніву у визначених законодавством органів
нагляду щодо виконання вимог безпеки виробник, уповноважений
представник чи особа, що відповідає за введення продукції в обіг,
можуть подати на розгляд звіт про відповідність електрообладнання
вимогам цього Технічного регламенту, виконаний призначеним
органом.

Національний знак відповідності наноситься виробником або
його уповноваженим представником безпосередньо на
електрообладнання, а у разі відсутності можливості його нанесення
- відповідно на пакування або документацію, що супроводжує
електрообладнання (інструкцію з експлуатації, гарантійне свідоцтво
тощо), так щоб забезпечувалася його чіткість, розбірливість та
незмивність протягом передбаченого строку служби.

Нанесення на електрообладнання іншого маркування, схожого за
призначенням та формою до національного знака відповідності,
забороняється.

У разі коли визначеними законодавством органами нагляду
встановлено, що національний знак відповідності застосовується з
порушенням встановлених вимог, виробник, його уповноважений
представник або особа, яка ввела електрообладнання в обіг, повинні
у встановлені строки вжити заходів для усунення порушень та
довести електрообладнання до стану відповідності встановленим
вимогам. Якщо порушення не усунені, визначені законодавством
органи нагляду вживають згідно із законодавством відповідних
заходів.

8. Якщо на електрообладнання поширюється дія інших технічних
регламентів, якими також передбачено нанесення національного знака
відповідності, наявність на електрообладнанні національного знака
відповідності свідчить про відповідність такого електрообладнання
вимогам зазначених технічних регламентів.

У разі коли один чи кілька таких технічних регламентів
протягом періоду їх впровадження (добровільного застосування)
допускають право виробника обирати інший спосіб підтвердження
відповідності (сертифікацію), нанесення національного знака
відповідності означає відповідність електрообладнання лише тим
технічним регламентам, які застосовано виробником. У цьому разі в
документах, деклараціях про відповідність або інструкціях з
експлуатації, що згідно з цими технічними регламентами
супроводжують електрообладнання, обов'язково наводяться посилання
на нормативно-правові акти, якими були затверджені застосовані
технічні регламенти.

Основні вимоги до безпечності електрообладнання

9. Електрообладнання, на яке поширюється дія цього Технічного
регламенту, за умови його застосування за призначенням повинне
бути безпечним для життя та здоров'я людей, тварин, майна і
довкілля.

10. Основними вимогами до безпечності електрообладнання є
такі вимоги:

1) на електрообладнання наносяться найважливіші показники,
розуміння та дотримання яких є умовою безпечної експлуатації. У
разі відсутності можливості нанесення такої інформації на
електрообладнання ці показники повинні бути зазначені в
супровідній документації;

2) найменування електрообладнання, виробника, фірми або
торговий знак повинне бути чітко нанесене безпосередньо на
електрообладнання або в разі відсутності можливості - на
пакування;

3) електрообладнання та його складові частини не повинні
створювати небезпеки під час складання та приєднання, що
виконуються відповідно до встановлених правил;

4) для захисту від небезпечних чинників, пов'язаних з
електрообладнанням, під час його розроблення та виготовлення
повинні бути вжиті технічні заходи, які за умови належного
обслуговування електрообладнання та застосування його за
призначенням забезпечують:

захист людей та тварин від заподіяння фізичних травм чи іншої
шкоди, що можуть бути спричинені безпосереднім або побічним
електричним контактом;

захист від утворення в електрообладнанні температури,
електричних дуг або випромінювання, здатних спричинити небезпеку;

захист людей, тварин та майна від небезпечних чинників
неелектричного походження;

відповідність ізоляції встановленим вимогам;

5) для захисту від небезпеки, яка може виникнути внаслідок
дії зовнішніх чинників на електрообладнання, під час його
розроблення та виготовлення повинні бути вжиті заходи, які за
умови належного обслуговування та застосування електрообладнання
за призначенням забезпечують:

стійкість електрообладнання до очікуваних дій механічних
чинників, щоб люди, тварини та майно не наражалися на небезпеку;

стійкість електрообладнання до очікуваного впливу
немеханічних чинників навколишнього природного середовища, щоб
люди, тварини та майно не наражалися на небезпеку;

безпеку для людей, тварин та майна під час передбачуваних
умов його перевантаження.

Процедура оцінки відповідності електрообладнання

11. Оцінка відповідності електрообладнання вимогам цього
Технічного регламенту проводиться із застосуванням модуля А
(внутрішній контроль виробництва), передбаченого Технічним
регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних
регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

За цією процедурою виробник або уповноважений представник
гарантує і декларує, що електрообладнання відповідає вимогам цього
Технічного регламенту.

12. За результатами оцінки відповідності виробник або
уповноважений представник проставляє на кожному виробі
електрообладнання, пакуванні, інструкції з експлуатації або
гарантійному свідоцтві національний знак відповідності та складає
декларацію про відповідність за формою згідно з додатком до цього
Технічного регламенту.

13. Виробник або уповноважений представник складає зазначену
нижче технічну документацію, зберігає її після виготовлення
останнього виробу разом із декларацією про відповідність принаймні
10 років і подає їх для перевірки визначеним законодавством
органам нагляду в установлених законодавством випадках.

У разі відсутності виробника або його уповноваженого
представника зобов'язання щодо збереження декларації про
відповідність та технічної документації покладається на особу, яка
ввела електрообладнання в обіг.

Якщо визначеними законодавством органами нагляду встановлено,
що електрообладнання, на яке нанесено національний знак
відповідності, здатне створити небезпеку для життя та здоров'я
людей, тварин або майна, такі органи нагляду вживають згідно із
законодавством відповідних заходів.

У рішенні про вжиття таких заходів зазначаються підстави його
прийняття і причини невідповідності, які можуть бути наслідком,
зокрема:

невідповідності конкретним вимогам цього Технічного
регламенту;

неправильного застосування вимог національних стандартів;

наявності недоліків у національних стандартах.

У разі наявності заперечень щодо прийнятого рішення про
вжиття відповідних заходів визначені законодавством органи нагляду
повинні розглянути висновок щодо відповідності електрообладнання
вимогам цього Технічного регламенту, підготовлений іншим
призначеним органом, який не залучався до підготовки звіту про
відповідність такого електрообладнання. Такий висновок із
зазначенням ступеня невідповідності електрообладнання вимогам
пункту 5 цього Технічного регламенту доводиться до відома
виробника, його уповноваженого представника або особи, яка ввела
електрообладнання в обіг, у встановлені строки.

За результатами розгляду зазначеного висновку відповідні
органи нагляду вживають згідно із законодавством відповідних
заходів.

14. Технічна документація на електрообладнання повинна
охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування
електрообладнання та давати змогу оцінити її відповідність вимогам
цього Технічного регламенту і містити:

загальний опис електрообладнання;

основні конструкторські та робочі креслення, у тому числі
схеми складових частин, вузлів, кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених
креслень та схем і функціонування електрообладнання;

перелік стандартів з офіційно опублікованого переліку
національних стандартів до цього Технічного регламенту, які було
повністю або частково застосовано, та/або описи рішень, прийнятих
для забезпечення вимог безпеки згідно з цим Технічним регламентом,
якщо стандартів на конкретний вид електрообладнання немає або їх
не було застосовано;

результати проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

звіти про результати випробування електрообладнання;

технічні умови (за наявності).

15. Виробник або уповноважений представник повинен
забезпечувати відповідність виготовленого електрообладнання
складеній технічній документації і вимогам цього Технічного
регламенту.

16. Технічний регламент не обмежує виробника або
уповноваженого представника чи особу, яка займається введенням
електрообладнання в обіг, щодо застосування складніших модулів
оцінки відповідності електрообладнання.


Додаток до Технічного регламенту 

ДЕКЛАРАЦІЯ


про відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання 

__________________________________________________________________
(повне найменування виробника
 

__________________________________________________________________
або його уповноваженого представника чи постачальника,
 

__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

 

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що __________________________________________________
 (повна назва низьковольтного електричного обладнання, тип, марка, модель)
 

яке виготовляється за ___________________________________________,
(назва та позначення документації)
_________________________________________________________________,

відповідає Технічному регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання згідно з _________________________________
(позначення та назва нормативних документів (за наявності) 

Технічна документація на низьковольтне електричне обладнання
відповідно до вимог Технічного регламенту в наявності.*

Протокол випробування низьковольтного електричного
обладнання, проведеного (за наявності)** _________________________
(найменування та місцезнаходження

__________________________________________________________________
призначеного органу з оцінки відповідності, номер протоколу,
__________________________________________________________________
дата його оформлення)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність 
__________________________________________________________________
  (повне найменування виробника або його уповноваженого представника чи постачальника) 

_____________________________ __________ ______________________
(посада особи, що склала (підпис) (ініціали та прізвище)
декларацію)

М.П. ___ ________ 20__ р.     Місце для позначки про реєстрацію декларації про відповідність 

_______________
* Застосовується за умови проведення оцінки відповідності
згідно з пунктом 12 або 13 Технічного регламенту.
** Застосовується за умови проведення оцінки відповідності
згідно з пунктом 13 або 15 Технічного регламенту.