SIC Testcommunication

Техрегламент радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования (укр)

16-01-2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 679

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ


радіообладнання і телекомунікаційного
кінцевого (термінального) обладнання


Загальні положення

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до
радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального)
обладнання, процедуру оцінки відповідності такого обладнання,
правила маркування та введення його в обіг.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на
радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне)
обладнання, за винятком:

1) радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання спеціального призначення, яке
використовується виключно в цілях, пов'язаних із забезпеченням
громадського порядку і безпеки держави;

2) радіообладнання, яке використовується радіоаматорами для
прийому високоточних сигналів часу і/або частоти;

3) кабелів та дротів;

4) обладнання, яке забезпечує лише приймання і призначене
виключно для приймання програм радіо- і телевізійного мовлення;

5) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту
морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2007 р. N 1103 ( 1103-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2588);

6) обладнання та систем для керування повітряним рухом
(систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської
служби, навігації тощо).

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:

електромагнітні завади - електромагнітне збурення, яке
погіршує характеристики обладнання, каналу передавання чи системи;

інтерфейс - точка закінчення мережі, що є точкою фізичного
приєднання, в якій споживачеві надається доступ до
телекомунікаційної мережі загального користування, та/або
радіоінтерфейс, що визначає радіоканал між радіообладнанням;

комплект конструкторської документації - технічна
документація з декларацією про відповідність пристроїв вимогам
цього Технічного регламенту;

пристрій - будь-яке обладнання, яке є радіообладнанням,
телекомунікаційним кінцевим (термінальним) обладнанням або тим та
іншим;

радіообладнання - радіоелектронні засоби та випромінювальні
пристрої відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 );

телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання - кінцеве
обладнання відповідно до Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ), яке призначене для використання у системах
проводового зв'язку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ).

4. Цей Технічний регламент розроблений з метою:

захисту життя та здоров'я людей від небезпеки, пов'язаної з
дією електричного струму та електромагнітного випромінювання під
час використання радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання;

захисту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання, телекомунікаційних мереж загального
користування, інших пристроїв та систем, на функціонування яких
можуть впливати електромагнітні завади, перенапруга та надмірний
струм;

запобігання створенню радіообладнанням і телекомунікаційним
кінцевим (термінальним) обладнанням електромагнітних завад,
перенапруги та надмірного струму;

забезпечення національної безпеки і суспільних інтересів,
запобігання зловживанням, пов'язаним з використанням
радіочастотного ресурсу;

створення належних умов для введення в обіг в Україні
радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального)
обладнання.

5. На пристрій, який має у своєму складі як елемент
конструкції або як додатковий пристрій медичний виріб, визначений
Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 536
( 536-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 43,
ст. 1415), і активний медичний виріб, визначений Технічним
регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
9 липня 2008 р. N 621 ( 621-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 52, ст. 1737), поширюється дія цього Технічного
регламенту з обов'язковим дотриманням вимог технічних регламентів
щодо медичних виробів.

6. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове
для:

виробників, уповноважених ними осіб - резидентів України;
осіб, які здійснюють введення в обіг пристроїв (далі -
постачальник);

призначених органів з оцінки відповідності пристроїв (далі -
призначені органи);

НКРЗ, Держспоживстандарту та Мінтрансзв'язку.

7. Введення в обіг пристроїв на території України
дозволяється лише за умови дотримання вимог цього Технічного
регламенту в разі належного встановлення, обслуговування та
використання за призначенням таких пристроїв. Введення в обіг
пристроїв без декларації про відповідність, оформленої згідно з
додатком до цього Технічного регламенту, та національного знака
відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) "Про
затвердження опису та правил застосування національного знака
відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49,
ст. 2188), забороняється.

8. У разі встановлення факту застосування декларації про
відповідність та маркування національним знаком відповідності з
порушенням вимог цього Технічного регламенту виробник або
уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник на
вимогу НКРЗ та Держспоживстандарту вживає заходів до припинення
відвантаження та реалізації пристроїв і вилучення їх з обігу.

Вимоги до пристроїв

9. Пристрої, на які поширюється дія цього Технічного
регламенту, повинні відповідати вимогам щодо:

1) захисту здоров'я і забезпечення безпеки споживачів, інших
осіб з урахуванням технічного регламенту щодо безпеки
низьковольтного обладнання, але без встановлення граничної
напруги;

2) забезпечення електромагнітної сумісності з урахуванням
технічного регламенту щодо електромагнітної сумісності;

3) ефективного використання радіочастотного ресурсу (для
радіообладнання);

4) забезпечення під час підключення до телекомунікаційної
мережі загального користування:

можливості взаємодії пристроїв через таку мережу з іншими
пристроями та підключення до інтерфейсів відповідного типу на всій
території України;

сталої роботи мережі (підключення пристрою не повинне
завдавати шкоди мережі, заважати її функціонуванню або призводити
до зловживання ресурсами мережі, тим самим погіршуючи
характеристики якості послуг).

10. Використання пристроїв, сфера застосування яких
визначається особливостями їх призначення, повинне також залежно
від умов застосування давати змогу забезпечити:

1) реалізацію права споживача на захист персональних даних та
конфіденційність;

2) гарантований доступ до служб екстреної допомоги;

3) можливість використання пристрою особами з обмеженими
фізичними можливостями.

11. Пристрої, які були введені в обіг до початку
обов'язкового застосування вимог цього Технічного регламенту,
залишаються в обігу без додаткового підтвердження відповідності
протягом строку, який встановлює Мінтрансзв'язку для кожного
пристрою відповідно до законодавства.

12. Мінтрансзв'язку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
технічні специфікації інтерфейсів телекомунікаційної мережі
загального користування, через які повинні надаватися послуги, а
також регулярно оприлюднює нові версії таких специфікацій. Обсяг
специфікації повинен бути достатнім для забезпечення можливості
виготовлення телекомунікаційного кінцевого (термінального)
обладнання, яке дає змогу отримувати послуги, доступні через
відповідний інтерфейс. Специфікації повинні містити серед іншого
інформацію, необхідну виробникам для проведення за власним вибором
відповідних випробувань щодо дотримання вимог цього Технічного
регламенту, які стосуються телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання.

Національні стандарти
як доказова база Технічного регламенту

13. Мінтрансзв'язку розробляє перелік національних
стандартів, добровільне застосування яких повністю або частково
може сприйматись як доказ відповідності пристрою вимогам цього
Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів).

14. За поданням Мінтрансзв'язку перелік національних
стандартів затверджується і періодично оновлюється
Держспоживстандартом, який публікує його в офіційному виданні.

15. У разі коли виникають сумніви щодо достатності тих чи
інших національних стандартів як свідчення відповідності вимогам
цього Технічного регламенту, Мінтрансзв'язку оприлюднює коментар
стосовно тлумачення таких стандартів і умов, за яких дотримання
зазначених стандартів є свідченням дотримання вимог цього
Технічного регламенту, або подає на розгляд Держспоживстандарту
пропозицію щодо вилучення таких стандартів з переліку національних
стандартів.

Введення пристроїв в обіг

16. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи
постачальник вчиняє такі дії:

готує технічну документацію, наведену в пункті 22 Технічного
регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних
регламентах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 41, ст. 2175) (далі - Технічний регламент
модулів оцінки відповідності), та складає декларацію про
відповідність пристрою цьому Технічному регламенту;

залежно від виду пристрою здійснює підтвердження
відповідності за однією з процедур, передбачених цим Технічним
регламентом.

Застосування радіообладнання на території України
дозволяється за умови його внесення до Реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України у смугах радіочастот загального користування.
Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються за наявності
дозволу, що видається у порядку, встановленому законодавством.

17. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи
постачальник подає споживачеві разом із пристроєм:

декларацію про відповідність вимогам цього Технічного
регламенту;

настанову щодо безпечної експлуатації (викладену державною
мовою).

На упаковці та в настанові з експлуатації повинна бути
зазначена необхідна інформація про призначення пристрою. Для
телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання та
радіообладнання з можливістю підключення до телекомунікаційної
мережі загального користування повинна бути наведена інформація
про спосіб підключення до зазначеної мережі. Для усіх пристроїв
така інформація повинна бути розміщена на видному місці.

18. Керуючись законодавством України, оператор
телекомунікацій (провайдер) має право не підключати до
телекомунікаційної мережі загального користування
телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання у разі
відсутності документів про підтвердження відповідності вимогам
цього Технічного регламенту.

19. Дозволяється застосування в Україні лише тих пристроїв,
які відповідають вимогам цього Технічного регламенту та які
дозволяється використовувати в Україні згідно із законодавством.

20. Визначення можливості застосування радіообладнання на
території України здійснюється, зокрема, з урахуванням принципу
забезпечення електромагнітної сумісності, у тому числі відповідно
до статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ).

21. У разі коли радіообладнання, що створює радіозавади, та
обладнання, на яке впливають зазначені радіозавади, відповідає
вимогам цього Технічного регламенту, але такі радіозавади
заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і
якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення
радіозавад, Державна інспекція зв'язку відповідно до статті 56
Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 )
повинна запропонувати заходи щодо усунення радіозавад.

Процедура оцінки відповідності

22. Для оцінки відповідності пристроїв вимогам цього
Технічного регламенту застосовують процедуру оцінки відповідності,
встановлену Технічним регламентом модулів оцінки відповідності
( 1585-2003-п ).

23. На вибір виробника або уповноваженої ним особи -
резидента України чи постачальника:

телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання підлягає
оцінці відповідності із застосуванням модуля A або процедури
дослідження конструкції, наведеної у пункті 26 цього Технічного
регламенту, або модуля Н;

радіообладнання, до якого застосовано стандарти з переліку
національних стандартів, підлягає оцінці відповідності із
застосуванням модуля Aa або процедури дослідження конструкції,
наведеної у пункті 26 цього Технічного регламенту, або модуля H;

радіообладнання, до якого не застосовано стандарти з переліку
національних стандартів (або застосовано частково), підлягає
оцінці відповідності із застосуванням процедури дослідження
конструкції, наведеної у пункті 26 цього Технічного регламенту,
або модуля H.

24. Модуль A застосовують відповідно до Технічного регламенту
модулів оцінки відповідності ( 1585-2003-п ) з урахуванням того,
що:

технічна документація, зазначена у пункті 22 Технічного
регламенту модулів оцінки відповідності ( 1585-2003-п ), повинна
серед іншого містити технічні характеристики пристрою і звіти про
його випробування, проведене у випробувальній лабораторії, що
акредитована в національній системі акредитації України;

оформлення технічної документації здійснюється державною
мовою;

якщо виробник не може зазначити усі необхідні стандарти з
переліку національних стандартів, які свідчать про відповідність
пристрою вимогам, установленим у пунктах 9 і 10 цього Технічного
регламенту, модуль A для процедури оцінки відповідності не
застосовують;

у разі модернізації пристрою, зміни конструкції, що може
вплинути на його характеристики, оцінка відповідності проводиться
повторно.

25. Модуль Aa застосовують відповідно до підпункту "а"
пункту 25 Технічного регламенту модулів оцінки відповідності
( 1585-2003-п ) з урахуванням того, що випробування пристроїв
повинне бути проведено у випробувальній лабораторії, що
акредитована в національній системі акредитації України.

26. У разі коли дотримання стандартів з переліку національних
стандартів не дає змоги повністю забезпечити дотримання вимог,
установлених у пунктах 9 і 10 цього Технічного регламенту, або
коли відповідні стандарти відсутні, застосовують процедуру
дослідження конструкції, яка повинна відповідати пункту 25 цього
Технічного регламенту з урахуванням того, що:

виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи
постачальник подає комплект конструкторської документації (далі -
комплект) одному або кільком призначеним органам, причому кожному
з призначених органів він повідомляє про інші органи, які отримали
такий комплект;

призначений орган проводить експертизу комплекту і робить
висновок щодо відповідності конструкції пристрою вимогам цього
Технічного регламенту. У разі позитивного висновку - видає
сертифікат дослідження конструкції; у разі негативного висновку -
повідомляє про це виробнику або уповноваженій ним особі -
резиденту України чи постачальнику у письмовому вигляді;

кожний призначений орган подає іншим призначеним органам
інформацію про видані та скасовані сертифікати дослідження
конструкції і доповнення до них;

виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи
постачальник зберігає комплект протягом 10 років після
виготовлення останнього зразка продукції і подає його для
перевірки на вимогу контролюючих органів, визначених
законодавством.

27. Модуль H застосовують відповідно до Технічного регламенту
модулів оцінки відповідності ( 1585-2003-п ) без застосування
пунктів 87-90 зазначеного Технічного регламенту.

28. На вибір виробника або уповноваженої ним особи -
резидента України чи постачальника відповідність пристрою вимогам
підпунктів 1 і 2 пункту 9 цього Технічного регламенту може бути
продемонстрована із застосуванням процедур, установлених технічним
регламентом щодо електромагнітної сумісності та технічним
регламентом щодо безпеки низьковольтного обладнання.

29. Оцінку відповідності пристроїв проводять призначені
органи.

Маркування національним знаком відповідності

30. На пристроях, які відповідають усім визначеним для них
вимогам, повинен бути нанесений національний знак відповідності,
зазначений у пункті 7 цього Технічного регламенту. За нанесення
національного знака відповідності відповідає виробник або
уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник.

У разі застосування процедури оцінки відповідності відповідно
до пунктів 25, 26 або 27 цього Технічного регламенту до
національного знака відповідності додається номер призначеного
органу згідно з реєстром таких органів. Усі інші позначки, що
можуть бути нанесені на пристрій, не повинні погіршувати видимість
та розбірливість національного знака відповідності.

Національний знак відповідності наноситься на пристрій та/або
на етикетку, тару, упаковку (у разі її наявності), експлуатаційну
та товаросупровідну документацію тощо. Пристрій не повинен мати
жодних позначок, які є подібними до національного знака
відповідності та можуть ввести в оману щодо наявності або
відсутності національного знака відповідності.

31. У разі коли встановлено, що національний знак
відповідності застосовується з порушенням вимог пункту 30 цього
Технічного регламенту, виробник або уповноважена ним особа -
резидент України чи постачальник повинен вжити заходів до
припинення порушення відповідно до пункту 8 цього Технічного
регламенту на умовах, визначених Держспоживстандартом та НКРЗ,
довести пристрій до стану відповідності вимогам, установленим у
пунктах 9 і 10 цього Технічного регламенту, і підтвердити цю
відповідність в установленому порядку.

У разі тривалого порушення законодавства НКРЗ та
Держспоживстандарт згідно із законодавством вживають відповідних
заходів до обмеження чи заборони введення в обіг пристрою або
вилучення його з обігу.

32. Пристрої, що вводяться в обіг, ідентифікують шляхом
позначення типу, номера партії та/або серійного номера і
найменування виробника або постачальника.

Якщо на пристрій поширюється дія інших технічних регламентів,
які також вимагають нанесення національного знака відповідності,
наявність такого знака означає, що пристрій відповідає також
вимогам таких технічних регламентів. У цьому разі в документах,
повідомленнях або інструкціях, що супроводжують пристрій, повинні
бути наведені реєстраційні дані щодо опублікування в офіційних
документах застосованих технічних регламентів.


Додаток
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
__________________________________________________________________
(повне найменування виробника або уповноваженої ним особи -
резидента України
__________________________________________________________________
чи постачальника, їх юридична адреса, код ЄДРПОУ
(за наявності)
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи)

підтверджує, що _________________________________________________,
(повна назва пристрою, тип, марка, модель)

який виготовляється за __________________________________________,
(назва та позначення документації)

відповідає Технічному регламенту радіообладнання і
телекомунікаційного термінального (кінцевого) обладнання, а
також ____________________________________________________________
(назва та позначення нормативних документів,
__________________________________________________________________
добровільне застосування яких є доказом відповідності
_________________________________________________________________.
пристрою вимогам Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності* ___________________________________
(номер сертифіката відповідності,
__________________________________________________________________
дата його реєстрації, строк дії, найменування та
__________________________________________________________________
місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність
виробника / уповноваженої особи / постачальника (необхідне
підкреслити).
_________________ _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. ___ ________ 20__ р.

Місце для позначки
про реєстрацію декларації
про відповідність

_______________
* Застосовується у разі використання модуля, в якому
процедура оцінки відповідності пристроїв здійснюється призначеним
органом.