SIC Testcommunication

Техрегламент по электромагнитной совместимости оборудования ЭМС (укр)

16-01-2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 785


ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з електромагнітної сумісності обладнання


1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги стосовно
електромагнітної сумісності обладнання, яке виготовляється і
використовується на території України або імпортується.

2. Вимоги, встановлені цим Технічним регламентом, обов'язкові
для:

виробників, їх уповноважених представників та постачальників,
які вводять в обіг обладнання;

центральних органів виконавчої влади з питань технічного
регулювання;

центральних органів виконавчої влади з питань стандартизації;

призначених органів з оцінки відповідності.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:

апаратура - будь-який пристрій або комбінація пристроїв, які
здатні створювати електромагнітні завади або на роботу яких можуть
вплинути такі завади;

електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, що
може негативно вплинути на функціонування обладнання.
Електромагнітною завадою можуть бути електромагнітний шум,
небажаний сигнал або зміни в самому середовищі їх поширення;

електромагнітна обставина - сукупність всіх електромагнітних
явищ, наявних у певному середовищі;

електромагнітна сумісність - здатність обладнання
функціонувати належним чином у заданих електромагнітних
обставинах, не створюючи неприпустимих електромагнітних завад
іншому обладнанню;

завадостійкість - здатність обладнання функціонувати належним
чином у разі електромагнітних завад;

комплектувальні вироби або вузли - конструктивно закінчені
складальні одиниці, які призначені для монтування кінцевим
користувачем в апаратуру, здатні створювати електромагнітні завади
або на функціонування яких можуть вплинути такі завади;

мобільне обладнання - комбінація апаратури, призначеної для
переміщення і використання в різних середовищах;

обладнання - будь-який електричний пристрій або комбінація
пристроїв, крім апаратури;

радіообладнання - виріб або відповідний його елемент, що
забезпечує зв'язок за допомогою випромінювання та/або прийому
радіохвиль, використовуючи частоти спектра, виділені для
наземного/космічного радіозв'язку;

телекомунікаційне термінальне обладнання - виріб, що
забезпечує зв'язок, або відповідний його елемент, призначений для
з'єднання будь-якими способами, будь-якого роду з інтерфейсами
громадських телекомунікаційних мереж (телекомунікаційні мережі, що
використовуються цілком або частково для надання загальнодоступних
телекомунікаційних послуг).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
( 3164-15 ).

4. Дія Технічного регламенту не поширюється на:

авіаційне обладнання, комплектувальні вироби та пристрої, що
використовуються в галузі цивільної авіації;

радіообладнання, що використовується радіоаматорами
відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу
електрозв'язку, за винятком введення його в обіг;

радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання;

набори елементів, призначені для радіоаматорського
конструювання, а також обладнання, що використовується
радіоаматорами.

5. Обладнання може бути введено в експлуатацію, якщо воно за
умови правильного встановлення, обслуговування та використання за
призначенням відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

6. На обладнання, що експонується та/або демонструється на
торговельних ярмарках, виставках та інших подібних заходах і не
відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинно бути
нанесено маркування, яке свідчить про те, що обладнання не може
бути введено в експлуатацію до приведення його у відповідність з
вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація такого
обладнання можлива лише за умови, що буде вжито адекватних заходів
захисту від електромагнітних завад.

7. Для конкретизації вимог цього Технічного регламенту може
розроблятися перелік національних стандартів, добровільне
застосування яких повністю або частково сприймається як доказ
відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту (далі
- перелік національних стандартів).

8. Перелік національних стандартів затверджується центральним
органом виконавчої влади з питань стандартизації за поданням
центральних органів виконавчої влади з питань технічного
регулювання.

9. Обладнання повинно розроблятися і виготовлятися з
урахуванням таких вимог:

електромагнітні завади, які створюються обладнанням, не
можуть перевищувати рівня, допустимого для нормального
функціонування радіо- та телекомунікаційного або іншого
обладнання;

рівень несприйнятливості апаратури, обладнання до
електромагнітних завад, що виникають у ході передбаченої
експлуатації, повинен забезпечувати їх належне функціонування.

10. Відповідність апаратури вимогам цього Технічного
регламенту повинна бути підтверджена шляхом проведення процедур,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів
оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком
відповідності, які застосовуються в технічних регламентах"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1,
ст. 31) (далі - Технічний регламент модулів).

11. Виробник або його уповноважений представник - резидент
може проводити оцінку відповідності обладнання із застосуванням
модулів А та Аа (внутрішній контроль виробництва) згідно з
процедурою, зазначеною у Технічному регламенті модулів.

12. Оцінка відповідності із залученням призначеного органу з
оцінки відповідності проводиться згідно з цим Технічним
регламентом.

13. Для оцінки відповідності апаратури, не призначеної для
безпосереднього підключення до електромережі, використовується
модуль А (внутрішній контроль виробництва) відповідно до
Технічного регламенту модулів.

14. Для оцінки відповідності апаратури, призначеної для
безпосереднього підключення до електромережі, використовується
модуль Аа (модифікований модуль А) відповідно до Технічного
регламенту модулів.

Модуль Аа застосовується з урахуванням таких додаткових
вимог:

призначений орган з оцінки відповідності, обраний виробником,
проводить перевірку апаратури через довільні проміжки часу;

для перевірки виробник надає зразок апаратури чи обладнання;

призначений орган з оцінки відповідності досліджує та
випробовує зазначений зразок згідно з відповідними стандартами або
проводить рівноцінні випробування для перевірки відповідності
зразка вимогам цього Технічного регламенту.

Після проведення випробувань призначений орган з оцінки
відповідності повинен скласти висновок, який додається до
технічної документації апаратури чи обладнання.

Якщо виробник у визначений час не забезпечив надання зразка
апаратури чи обладнання призначеному органу з оцінки
відповідності, в реєстр вноситься запис про припинення дії
декларації про відповідність та інформація про це подається
уповноваженому органу виконавчої влади.

15. У разі коли виробник або його уповноважений представник
не впевнений у правильності вибору стандартів чи не застосував їх
або застосував частково, для оцінки відповідності він може
застосувати модуль В у поєднанні з іншими модулями відповідно до
Технічного регламенту модулів.

16. Оцінка відповідності телекомунікаційного обладнання, на
яке поширюється дія Закону України "Про телекомунікації",
проводиться шляхом застосування модуля В у поєднанні з іншими
модулями відповідно до Технічного регламенту модулів.

17. У разі коли апаратуру вводить в обіг постачальник, який
не є виробником або його уповноваженим представником, оцінка
відповідності проводиться із застосуванням модуля В для кожної
партії продукції.

18. Виробник або його уповноважений представник, або
постачальник зобов'язані вжити всіх необхідних заходів для
гарантування введення апаратури чи обладнання в обіг відповідно до
технічної документації та вимог цього Технічного регламенту.

19. Виробник або його уповноважений представник - резидент
можуть застосувати більш складні модулі відповідно до Технічного
регламенту модулів.

20. Технічна документація повинна підтверджувати
відповідність апаратури чи обладнання вимогам цього Технічного
регламенту. Документація повинна бути складена українською мовою
або іншою мовою за погодженням з призначеним органом з оцінки
відповідності.

21. Технічна документація повинна охоплювати всі стадії
проектування, виготовлення і застосування апаратури чи обладнання
та давати можливість оцінити його відповідність вимогам цього
Технічного регламенту.

22. Обсяг і зміст технічної документації повинні відповідати
Технічному регламенту модулів, ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 і
містити:

загальний опис апаратури чи обладнання;

технічні умови (за наявності);

основні конструкторські креслення, схеми елементів, блоків,
кіл та описи і пояснення до них;

перелік стандартів, які були застосовані повністю або
частково;

протоколи випробувань, проведених випробувальною лабораторією
під наглядом призначеного органу з оцінки відповідності, якщо під
час оцінки відповідності були застосовані стандарти;

протокол проведення оцінки електромагнітної сумісності,
результати конструкторських розрахунків, досліджень і випробувань,
проведених випробувальною лабораторією під наглядом призначеного
органу з оцінки відповідності, якщо під час оцінки відповідності
стандарти не були застосовані або застосовані частково;

висновок призначеного органу з оцінки відповідності у разі
застосування процедур, зазначених у цьому Технічному регламенті.

23. Декларація про відповідність складається українською
мовою за формою згідно з додатком і повинна містити:

загальні вимоги до декларації про відповідність, встановлені
ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006;

посилання на цей Технічний регламент;

відомості про ідентифікацію апаратури чи обладнання:

найменування і адресу виробника, а в разі потреби
найменування і адресу його уповноваженого представника;

посилання на гармонізовані стандарти або рівноцінні вимоги,
що підтверджують відповідність апаратури чи обладнання вимогам
цього Технічного регламенту;

дату видачі декларації про відповідність;

підпис, прізвище та ініціали особи, що склала декларацію.

24. На апаратуру чи обладнання, оцінка відповідності якої
була проведена з дотриманням вимог пунктів 13 - 15 цього
Технічного регламенту, повинно бути нанесено маркування
національним знаком відповідності.

25. Маркування національним знаком відповідності наносить
виробник або його уповноважений представник - резидент.

26. Якщо виробник не є резидентом і відсутній його
уповноважений представник - резидент, маркування національним
знаком відповідності наносить постачальник - резидент, який
відповідає за введення в обіг апаратури чи обладнання.

27. Маркування національним знаком відповідності наноситься
відповідно до Правил застосування національного знака
відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України,
2001 р., N 49, ст. 2188).

28. На апаратуру чи обладнання, їх упаковку або інструкцію з
експлуатації може бути нанесено будь-яке інше маркування за умови,
що воно не погіршить видимість і розбірливість національного знака
відповідності.

29. У разі коли встановлено, що національний знак
відповідності застосовують з порушенням, виробник або його
уповноважений представник - резидент, або постачальник, що
відповідають за введення в обіг апаратури чи обладнання, повинні
вжити заходів до усунення порушення, привести апаратуру чи
обладнання у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту
і підтвердити цю відповідність у встановленому порядку. В разі
неприведення апаратури чи обладнання у відповідність з вимогами
цього Технічного регламенту протягом тривалого часу центральні
органи виконавчої влади з питань технічного регулювання в
установленому порядку можуть порушити питання про вилучення з
обігу такої апаратури чи обладнання, обмеження або заборону
вводити в обіг таку апаратуру чи обладнання.

30. На кожну одиницю апаратури чи обладнання повинно бути
нанесено маркування, що дає змогу встановити тип, партію, серійний
номер та інші відомості, що її ідентифікують, а також найменування
і адреса виробника. У разі коли виробник не є резидентом,
наноситься також адреса його уповноваженого представника -
резидента, а у разі, коли уповноважений представник виробника не є
резидентом - найменування і адреса постачальника - резидента. Така
інформація може зазначатися у супровідній документації.

31. Виробник у супровідній документації зобов'язаний
зазначити відомості про всі особливі запобіжні заходи, які
необхідно здійснити під час монтування, встановлення,
обслуговування та експлуатації апаратури чи обладнання для того,
щоб у разі введення його в обіг гарантувати відповідність вимогам,
зазначеним у пункті 9 цього Технічного регламенту.

32. Якщо оцінка відповідності апаратури чи обладнання вимогам
безпечного проживання населення у житлових районах не гарантована,
відомості про обмеження застосування повинні зазначатися на самій
апаратурі чи обладнанні, а також у разі потреби на їх упаковці та
у супровідній документації.

33. Інформація, необхідна для забезпечення застосування
апаратури чи обладнання за призначенням, повинна бути наведена в
інструкції з експлуатації.

34. Оцінка електромагнітної сумісності вважається проведеною
у разі дотримання виробником або його уповноваженим представником,
або постачальником вимог національних стандартів.

35. Декларація про відповідність повинна бути зареєстрована в
призначеному органі з оцінки відповідності. Умовою реєстрації
декларації є відповідність поданої технічної документації,
засвідченої виробником, цьому Технічному регламенту. Реєстр
декларацій про відповідність веде центральний орган виконавчої
влади у сфері технічного регулювання.

36. Виробник або його уповноважений представник, або
постачальник зобов'язані зберігати копію декларації про
відповідність разом з технічною документацією протягом не менш як
10 років після останнього випуску апаратури чи обладнання.


Додаток
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність


__________________________________________________________________
(повне найменування виробника або його уповноваженої особи;

__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що _________________________________________________,
(повна назва продукції, тип, марка, модель)

яка виготовляється за ___________________________________________,
(назва та позначення документації)

відповідає ______________________________________________________,
(Технічні регламенти на продукцію, роботи, послуги)

а також __________________________________________________________
(назва та позначення нормативних документів,

__________________________________________________________________
добровільне застосування яких є підтвердженням відповідності

_________________________________________________________________,
продукції вимогам Технічного регламенту)

а процедура оцінки відповідності проведена згідно із
зазначеними Технічними регламентами.

Сертифікат відповідності* ___________________________________
(номер, дата його реєстрації,

__________________________________________________________________
строк дії, назва і місцезнаходження призначеного органу

_________________________________________________________________.
з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника,
його уповноваженого представника, постачальника.

___________________ ___________________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

___________________ Місце для позначки
(дата) про реєстрацію декларації
про відповідність

_______________
* Застосовується у разі, коли в Технічному регламенті
передбачено проведення процедури підтвердження відповідності
призначеним органом з оцінки відповідності.